ОБЯВЛЕНИЕ номер ТСУИД-04-03-05/1/10.05.2013 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №251/08.05.2013 г. на Кмета на Община Тетевен е РАЗРЕШЕНО възлагане изработването на ПИПУП – ПР в обхват: УПИ  ІІІ-277 и ІV-277 от кв. 45 по действащия ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч.

Изработването на ПИПУП – ПР е по искане и за сметка на н-ците на Маньо Якимов Вутков.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

На основание  чл. 34, ал. 3 от Административнопроцесулания кодекс (АПК) могат да се правят писмени възражения и предложения до Кмета на Община Тетевен, в 7-дневен срок от настоящото съобщение.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню