ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-03-15/1/08.11.2013 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че с решение №461/29.08.2013 г. на Общински съвет Тетевен е РАЗРЕШЕНО на Община Тетевен, да възложи изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) в обхват: Поземлени имоти №020008 и №102006, м. „Езерото”, землище на с. Глогово, общ. Тетевен, обл. Ловеч, с цел провеждане процедура по промяна предназначението на земята по реда на ЗОЗЗ и ЗГ, за изграждане на обект: „Довеждащ път до ПСОВ, с. Глогово”.

Със същото решение е одобрено и заданието за изработване на ПУП – ПП.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню