ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-07-18/1/ от 04. 12. 2013 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за  устройство на територията (ЗУТ), Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че с протокол №12 решение №8 е разгледан ПИПУП-План регулация за УПИ І-156: ІІ-156:ІІІ-156 и ІV-155 кв.10 и улица с ОК 40-42 по ПУП на с. Глогово, обл. Ловеч, с който се променя  уличната регулация на улица, като същата се измества в западна посока, при  което УПИ ІV-155 и УПИ І-156 се разширяват в същата посока; на УПИ ІІ-156 и ІІІ-156 се променя лицето, като се намалява  до минималното от 12 м., както е показано със зелен и кафяв цвят в приложения проект.

Проекта се намира в стая 110, етаж І на Общинската администрация Тетевен.

            В 14-дневен срок, по проекта може, да бъдат подавани предложения и възражения,  чрез Кмета на Община Тетевен. 

                        

                                                                               ОТ ОБЩИНАТА:

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню