ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-31-109(1) от 10.12.2013 г.

      На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка със заявление Вх.№ УТСИД-04-31-109 от 02.12.2013 г. на Община Тетевен, съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж №81/04.12.2013 г. за обект:„Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), включваща технологични сгради, площадки, елементи, съоръжения, уредби и линейни, и площни елементи на техническата инфраструктура: сграда на основно застрояване (блок-съоръжение на ПСОВ), обслужваща сграда, изсушителни полета, водомерни и помпено-дренажни шахти, площадкови Ел. и ВиК проводи, дизелгенератор и изграждане на БКТП 100кVA (трафопост) с изместване на Ел. провод СН 20кV с нов СРС, както и площадков довеждащ път и мрежи (проводи) на присъединителната (довеждаща и отвеждаща), техническа инфраструктура – довеждащ колектор за отпадни води, отвеждащ колектор и заустване, довеждащ водопровод, ведно с елементите и съоръженията към тях (щахти, подпорни стени, съоръжения и инсталации).”, с приложено Решение №ПН54ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на РИОСВ – Плевен, както и съгласувателни писма от РИОСВ – Плевен с изх. №3926/09.08.2013 и с изх. №7007/02.12.2013 г.

 

Документацията се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню