ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-03-21/1/ от 19. 12. 2013 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на териториата (ЗУТ), Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №777/13.12.2013 г. на Кмета на Община Тетевен е РАЗРЕШЕНО, „ЕНЕРДЖИ МОТОРС” ООД гр. София, в качеството си  на собственик на Поземлен имот (ПИ): №№308001, 308002, 308003, 308005, 308006 в м.”Бостана” землище на с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч, да изработи  ПУП-ПРЗ   в обхват: ПИ №308001, идентичен с УПИ І от Парцеларен план (ПП), ПИ 308002, идентичен с УПИ ІІ от ПП, ПИ 308003 идентичен с УПИ ІІІ от ПП, ПИ 308005, идентичен с УПИ V от ПП и ПИ 308006 идентичен с УПИ VІ от ПП в м. „Бостана” землище на с. Гложене , общ. Тетевен.

Преписката се намира в стая №110, етаж І на Общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок, чрез Кмета на Община Тетевен  пред  Административен съд гр. Ловеч  по реда на чл.215 ал. 1 от ЗУТ.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню