Обявление

 

            Община Тетевен на основание чл. 128, ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Довеждащ път до ПСОВ на с. Глогово, община Тетевен” с трасе в обхват Поземлен имот (ПИ) №020008 и части от поземлени имоти с номера, както следва: ПИ №102006, ПИ №020009, ПИ №020012 и ПИ №020004, разположени в местността „Езерото”, землището на с. Глогово.

            Проектът се намира в стая 105, етаж 1 на Общинска администрация – Тетевен.

Обявлението е публикувано в Държавен вестник брой 9 от 31.01.2014 г.

            На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в Държавен вестник всички заинтересувани лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП до Общинска администрация – Тетевен.

 

Проект на ПУП -ПП вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню