ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-03-1/1/03.02.2014 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №64/31.01.2014 г. на кмета на община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на Мария Цецова Предой, да възложи изработването на План за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) в обхват: УПИ ХІІІ-523 и ХІV-523 в кв. 77 по ПУП на с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съв гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню