ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-07-1/1/ от 04. 02. 2014 г.:

На основание чл. 129, ал. 2, във връзка с чл.136, ал.1 и чл. 110 ал.1 т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №58/29.01.2014 г. на Кмета на Община Тетевен е одобрен ПИПУП-ПР   в обхват: УПИ ІХ-230 и Х-230, кв.45 по ПУП на с. Градежница – разширението, с който се променя, вътрешната регулационна линия между УПИ ІХ-230 и Х-230, кв.45, както е показано със зелен цвят в предложения проект.

Преписката се намира в стая №110, етаж І на Общинската администрация.

Заповедта влиза в сила с издаването й, съгласно чл. 15, ал. 6 от ЗУТ

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню