ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-07-18/2/ от 04. 02. 2014 г.:

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 57/29.01.2014 г. на Кмета на Община Тетевен е одобрен ПИПУП-План регулация за УПИ І-156: ІІ-156:ІІІ-156 и ІV-155 кв.10 и улица с ОК 40-42 по ПУП на с. Глогово, обл. Ловеч, с който се променя уличната регулация на улица, като същата се измества в западна посока, при което УПИ ІV-155 и УПИ І-156 се разширяват в същата посока; на УПИ ІІ-156 и ІІІ-156 се променя лицето, като се намалява до минималното от 12 м.,на УПИ І, кв. 23 се променя източно улично-регулационната линия, както е показано със зелен и кафяв цвят в приложения проект.

Проекта се намира в стая 110, етаж І на Общинската администрация Тетевен.

           Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от получаването й, чрез Кмета на Община Тетевен пред Административен съд -Ловеч

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню