ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-03-4/1/13.02.2014 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №103/12.02.2014 г. на кмета на община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на „Лирекс” ООД и Драгомир Василев Драганов, да възложат изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) – План за изменение на подробен устройствен план – План за застрояване (ПИПУП-ПЗ) и инвестиционен проект за обект:”Преустройство на съществуваща стопанска сграда в цех за производство на ракия от виноматериал без дестилация и други съпътстващи дейности” в обхват: УПИ ІІ-3, кв. 11 по ПУП на с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съв гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню