ОБЯВЛЕНИЕ номер ТСУИД-04-07-15/1/12.02.2014 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен и представен за одобряване, ПУП – ПРЗ в обхват: ПИ  с идентификатор 80902.241.373, м. Кошарище, по кадастралната карта на с. Черни Вит, обл. Ловеч.

Изработването на ПУП – ПРЗ е по искане и за сметка на „Строителна фирма Рила” ЕООД гр. Кюстендил.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню