ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-03-5/1/28.03.2014 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №178/28.03.2014 г. на определения със заповед №173/24.03.2014 г. за кмет на община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на Динка Цокова Гатева, изработването на Работен устройствен план (РУП) - План за застрояване (ПЗ) и силуетно оформяне, в обхват: УПИ VІІ-1102, кв. 47 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съв гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню