ОБЯВЛЕНИЕ номер П – 390/1/28.03.2014 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №180/28.03.2014 г. на определения със заповед №173/24.03.2014 г. за кмет на община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО изработването на План за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИПУП-ПРЗ) в обхват: УПИ ІХ-375, кв. 37 по ПУП на с. Малка Желязна, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съв гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню