ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-03-6/1/22.04.2014 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №218/22.04.2014 г. на определения със заповед №173/24.03.2014 г. за кмет на община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на Нарцислав Маринов Начев и Нели Иванова Цолова - Начева, изработването на План за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) - План за Регулация и застрояване (ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 72343.53.169, м. Глогното от кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Тетевен, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съв гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню