ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-07-8/1/ от 15.05.2014 г.:

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №280/12.05.2014 г. на кмета на община Тетевен е одобрен Работен устройствен план (РУП) – План за застрояване (ПЗ) и силуетно оформяне в обхват: УПИ  VІІ-1102, кв. 47  по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч.

 Изработването на РУП-ПЗ и силуетно оформяне е по искане и за сметка на Динка Цокова Гатева от гр. Тетевен.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от обевяването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, и се разглежда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню