ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-03-7/1/31.05.2014 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №366/31.05.2014 г. на определения със заповед №173/24.03.2014 г. за кмет на община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на „ВЕСПЕР АРКС” АД гр. София, изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива – План за изменение на подробен устройствен план - План за Регулация и застрояване и инвестиционен проект, в обхват: ПИ №027195 и УПИ ІІ-027196, м. „Ореша”, с. Голям извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съв гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню