Обявление за одобрен ПУП

     Община Тетевен, на основание чл. 129, ал. 5 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в Държавен вестник, брой 46 от 3 юни 2014 година е обнародвано Решение №609/15.05.2014 г. на Общински съвет Тетевен за одобрен  Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Довеждащ път до ПСОВ, с. Глогово, община Тетевен” с трасе в обхват Поземлен имот (ПИ) №020004,  020008, 020009, 020012 и 102006, съгласно картата на възстановената собственост на село Глогово, с площ граници и съседи, съгласно предвижданията на ПУП – ПП и регистър на засегнатите поземлени имоти разположени в местността „Езерото”, землището на с. Глогово.

С оглед защита на особено важен обществен интерес е допуснато предварително изпълнение на решението на основание чл.60, ал.1 АПК.

Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение може да бъде обжалвано в 3 – дневен срок от обнародването чрез Общински съвет Тетевен пред Административен съд Ловеч.

         Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” чрез Общински съвет Тетевен пред Административен съд – гр. Ловеч.

       

        Вижте одобрения ПУП тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню