ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-07-4/1/ 18. 07. 2014 г.:

На основание чл. 129, ал. 2,  и чл. 110 ал.1 т. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №449/16.07.2014 г. на Кмета на Община Тетевен е одобрен  ПИПУП-ПРЗ  в обхват: ПИ №308001, идентичен с УПИ І от Парцеларен план (ПП), ПИ 308002, идентичен с УПИ ІІ от ПП, ПИ 308003 идентичен с УПИ ІІІ от ПП, ПИ 308005, идентичен с УПИ V от ПП и ПИ 308006 идентичен с УПИ VІ от ПП собственост на „ЕНЕРДЖИ МОТОРС” ООД гр. София, в м. „Бостана” землище на с. Гложене , общ. Тетевен

Преписката се намира в стая №110, етаж І на Общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок, чрез Кмета на Община Тетевен  пред  Административен съд гр. Ловеч  по реда на чл.215 ал. 1 от ЗУТ.

                         

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню