ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-31-60(2) от 11.08.2014 г.:

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка със заявление Вх.№ УТСИД-04-31-60 от 18.07.2014 г. от ДЗЗД „ХИДРОЕНЕРГЕТИКА – ПИРДОП“, съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж 57/01.08.2014 г. за обект: Микро водноелектрическа централа (МВЕЦ) „Дълга река” на р. Дълга река, подобект: Водохващащо съоръжение на МВЕЦ „Дълга река“, с местоположение: УПИ І-053013, м. Косица, с идентификатор 20996.53.40 по КК на с. Дивчовото, общ. Тетевен, обл. Ловеч., с приложено Решение №32/2003 г. ПНза преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на РИОСВ – Плевен.

Документацията се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню