ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-07-15/1/ от 22.01.2015 г.:

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №34/22.01.2015 г. на кмета на община Тетевен е одобрен проект за изменение на подробния устройсйтвен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: УПИ  VІІ-55 от кв. 13 по действащия ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч, който се преотрежда за „Обществено обслужване”.

 Изработването на ПИПУП – ПРЗ е по искане и за сметка на Дирекция Национален парк „Централен Балкан”, гр. Габрово.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню