ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-10-1/1/ от 02.02.2015 г.:

Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №35/22.01.2015 г. на кмета на община Тетевен е одобрено изменение кадастралния план на с. Глогово, обл. Ловеч, по отношение на поземлен имот с кадастрален номер 225 от кв. 16, съгласно решение №165 от 30.12.2011 г. на ТРС по гр. д. 606/2010 г.           

Преписката е изработена по искане и за сметка на Фидана Медведева Тодорова, от с. Глогово.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню