ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-03-1/1/19.01.2015 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №29/19.01.2015 г. на определения със заповед №173/24.03.2014 г. за кмет на община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на Андрей Данчев Младенов и Андрей Младенов Русинов, от с. Градежница, обл. Ловеч, изработването на План за изменение на подробен устройствен план - План за регулация, в обхват: УПИ V-43; VІ-44 и VІІ-45, 46, кв. 10 по ПУП на Градежница, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съв гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню