ОБЯВЛЕНИЕ номер ТСУИД-04-04-3/1/10.02.2015 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен и представен за одобряване, ПИПУП – ПРЗ в обхват: УПИ  ІХ-375, кв. 37 по ПУП на с. Малка Желязна, общ. Тетевен, обл. Ловеч, с цел разделянето му на два нови УПИ:ІХ-375 и ХІ-375 в същия квартал.

Изработването на ПИПУП – ПРЗ е по искане и за сметка на Стойко Димитров Стойков, в качеството му на собственик.

ПРЗ е разгледан от ОЕСУТ при ОА Тетевен и приет за обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  с решение №6, протокол №1 от 28.01.2015 г.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню