ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-31-9(1) от 06.02.2015 г.:

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка със заявление Вх.№ УТСИД-04-31-9 от 04.02.2015 г. на Община Тетевен, съобщаваме, че е издадено разрешение за строеж №07/06.02.2015 г. за обект:  Претоварна станция за твърди битови отпадъци (ТБО), местоположение: УПИ І, кв. 104, м. Байнов поток по ПУП на с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч, с приложено Решение №9-4/2011 г. по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на министъра на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). 

 

Документацията се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню