ОБЯВЛЕНИЕ номер ТСУИД-04-07-1/1/17.03.2015 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен и представен за одобряване, План за изменение на подробния устройствен план – План за регулация (ПИПУП – ПР) в обхват: УПИ  І-34, отреден за „Ресторант” и ІІ-34, отреден за „Застрояване с къщи за селски туризъм”, масив 129, местност „Стара Рибарица”, с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч, с цел разделянето на УПИ І-34 на два нови УПИ:І-34 за „Обекти за хранене” и ІІІ-34 за „Обществено обслужващ паркинг”, УПИ ІІ-34 се преотрежда за”Жилищни сгради за постоянно обитаване в т. ч. за настаняване на туристи”.

Изработването на ПИПУП – ПР е по искане и за сметка на „Скорпион – 7”ООД, гр. София.

ПР е разгледан от ОЕСУТ при ОА Тетевен и приет за обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  с решение №4, протокол №2 от 04.03.2015 г.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню