ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-07-7/1/23.04.2015 г.:

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №222/21.04.2015 г. на кмета на община Тетевен е одобрен проект за изменение на подробния устройсйтвен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ УПИ V-43; VІ-44 и VІІ-45, 46, кв. 10 по ПУП на Градежница, обл. Ловеч.

Възложители на проекта са Андрей Данчев Младенов и Андрей Младенов Русинов въз основа заповед №29/19.01.2015 г. по чл. 135, ал. 5 от ЗУТ.

ПР предвижда промяна дворищната регулация на УПИ VІ-44, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на ПИ 44, като по този начин се променя  дворищната регулация и на УПИ V-43 и VІІ-45, 46. Обособява се и нов УПИ Х-44 в кв. 10.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

            Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на ОбщинаТетевен пред Административен съд – Ловеч.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню