ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-03-9/1/29.04.2015 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №237/27.04.2015 г. на определения със заповед №173/24.03.2014 г. за кмет на община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на Пепа Вутева Дивчева; Цанко Мирчев Цанков; Елена Танева Мирянова; Светослава Стефанова Полякова; Димитър Лазаров Димитров; Грозданка Манчева Михайлова; Симона Михайлова Петрова; Жана Стоянова Казанджиева и Красимир Христов Цветков, изработването на План за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване, в обхват: УПИ ІІ, отреден за спортен комплекс, кв. 52 по ПУП на Български извор, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съв гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню