ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-07-8/1/ от 28.05.2015 г.:

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със заповед №306/21.05.2015 г. на кмета на община Тетевен е одобрен проект за изменение на подробния устройсйтвен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ VІ-257 и ІV-258, кв. 48 по ПУП на с. Градежница, обл. Ловеч.

С ПР се променя вътрешната регулационна линия между VІ-257 и ІV-258, кв. 48, като се поставя по имотната граница на ПИ 257.

Изработването на ПИПУП – ПР е по искане и за сметка на Младен Ивайлов Симеонов, Диляна Ивайлова Гаджалова, Росица Стефанова Ивайлова и Детелина Стефанова Ивайлова.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню