ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-03-9/2/28.07.2015 г.:

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесулания кодекс (АПК),  Община Тетевен, отдел УТСИД, съобщава на ГРОЗДАНКА МАНЧЕВА МИХАЙЛОВА с постоянен адрес гр. София, че със Заповед №237/27.04.2015 г. на Кмета на Община Тетевен е ДОПУСНАТО Цанко Мирчев Цанков и Елена Танева Мирянова от с. Български извор, обл. Ловеч; Светослава Стефанова Полякова и Димитър Лазаров Димитров от гр. Ловеч; Грозданка Манчева Михайлова и Симона Михайлова Петрова; Жана Стоянова Казанджиева и Красимир Христов Цветков, всички от гр. Софияда възложат за своя сметка изработването на изменение на подробен устройствен план (ИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: УПИ ІІ в кв. 52 по ПУП на с. Български извор, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съв гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню