ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-31-33/1/ от 04.08.2015 г.:

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №31/24.07.2015 г.от главния архитект на община Тетевен за обект: „Пристройка и надстройка за гараж и офиси на съществуващ търговски обект”, местоположение: УПИ І- 53.169, м. Глотното по ПУП-ПРЗ на гр. Тетевен, общ. Тетевен, одобрен със Заповед №33/2015 г. на кмета на община Тетевен (ПИ с идентификатор 72343.53.169 по КК на гр. Тетевен, общ. Тетевен).

Преписката се намира в  сградата на  НУ „Хаджи Генчо”  гр. Тетевен, етаж І.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню