ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-03-15/1/10.08.2015 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №436/23.07.2015 г. на определения със заповед №173/24.03.2014 г. за кмет на община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на Йонизар Станев Маринов и Бойка Александрова Маринова, изработването на План за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване, в обхват: УПИ ХХХІV-за Озеленяване, поземлен имот №152, кв. 182 по ПУП на кв. Полатен, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

Преписката се намира в Общинска администрация  (сградата на НУ”Хаджи Генчо”).

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню