ОБЯВЛЕНИЕ номер ТСУИД-04-07-14/1/06.08.2015 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен и представен за одобряване, План за изменение на подробния устройствен план – План за регулация и застрояване(ПИПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ  ІV-277, кв. 45 по ПУП на с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч, с цел отреждането му за „Обект на техническата инфраструктура” и предвиждане на основно застрояване..

Изработването на ПИПУП – ПРЗ е по искане и за сметка на „БТК” ЕАД и Георги Манев Якимов.

ПРЗ е разгледан от ОЕСУТ при ОА Тетевен и приет за обявяване по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  с решение №2, протокол №6 от 28.07.2015 г.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню