ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-31-25/3/ от 28.08.2015 г.:

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №43/21.08.2015 г.от главния архитект на община Тетевен за обект: „Две на брой подпорни стени – укрепващ елемент на съществуващ общински, селскостопански път”, местоположение: част от общински път с идентификатор 62579.150.415 по КККР  в м. Заводна, с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч.

Преписката се намира в  сградата на  бивш Партиен дом,  гр. Тетевен, етаж ІІ.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню