ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-31-50/1/ от 17.09.2015 г.:

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №47/08.09.2015 г.от главния архитект на община Тетевен за обект: „Пътна връзка и мостово съоръжение над р. Костина за достъп до УПИ І – 164002, м. Копчов лък, по ПУП – ПРЗ на с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч, одобрен със Заповед №770/2007 г. на кмета на Община Тетевен, съответстващ на ПИ с идентификатор 62579.164.2, 62579.168.91, 62579.167.22 по КККР на с. Рибарица”, местоположение: УПИ І – 164002, м. Копчов лък, по ПУП – ПРЗ на с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч, одобрен със Заповед №770/2007 г. на кмета на Община Тетевен съответстващ на ПИ с идентификатор 62579.164.2, а така също и ПИ с идентификатори: 62579.168.91 и 62579.167.22 по КККР на с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч..

Преписката се намира в  сградата на  бивш Партиен дом,  гр. Тетевен, етаж ІІ.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню