ОБЯВЛЕНИЕ №2567/05.10.2015 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересовани, че е изработен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: Изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала  „Хемус” (етап 1). На територията на община Тетевен, ПП преминава през землището на с. Български извор.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация – Тетевен.

Проектът е изложен в сградата на Община Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню