ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-03-17/1/09.10.2015 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №570/02.10.2015 г. на определения със заповед №173/24.03.2014 г. за кмет на община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на „Добревски – 1” ООД, с. Български извор,  изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) – План за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване, в обхват: УПИ ХІV – за „Бобинажен цех”, кв. 30 по ПУП на с. Галата, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на бивш Партиен дом, втори етаж – общинска администрация.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню