ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-03-18/1/09.10.2015 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №573/07.10.2015 г. на определения със заповед №173/24.03.2014 г. за кмет на община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на Община Тетевен, Михал Илиев Кунчев, Калин Петров Тренев, Малинка Петрова Урманова, Целивета Петрова Николова и Иван Христов Иванов,  изработването на План за изменение на подробен устройствен план - План за регулация, в обхват: Терен за озеленяване, VІІ-1716, VІІІ-1717 и ХІХ-1718, кв. 69 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на бивш Партиен дом, втори етаж – общинска администрация.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню