ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-31-56(1)от 28.10.2015 г.:

На основание чл. 149, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж №54/21.10.2015 г.от главния архитект на община Тетевен за обект: „Микро водноелектрическа  централа (МВЕЦ) „Дълга река”.

Етап на строежа (обекта), включващ подобекти: „Турбинна шахта на МВЕЦ и съоръженията към нея”; „Площадков път и съоръжения към него”; „Трансформаторен ел. пост и стоманорешетъчен стълб (СРС)”;

Подобект: Сграда на свободно стоящо, ниско основно застрояване с предназначение – турбинна шахта/помещение на МВЕЦ”, с местоположение: УПИ І - 044028, м. Крушови могили, по ПУП – ПРЗ на с. Дивчовото, общ. Тетевен, обл. Ловеч, одобрен със Заповед №579/2006 г.на кмета на Община Тетевен.

 

Преписката се намира в  сградата на  бивш Партиен дом,  гр. Тетевен, етаж ІІ.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню