ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-07-17/1/13.10.2015 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че Александър Вельов Велчев, в качеството си на управител на „Евровит Инженеринг”ЕООД с. Черни Вит е представил за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработения по тяхно искане и тяхна сметка, План за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване, в обхват: УПИ ІІІ, за Учебен център на ОСО София, кв. 49 по ПУП на с. Черни Вит, обл. Ловеч.

ПР предлага обособяването на нов УПИ ХІV-538 за ниско жилищно застрояване, а ПЗ предвижда основното застрояване в рамките на ограничителната застроителна  линия. Останалата част от УПИ ІІІ се запазва с отреждането за Учебен център на ОСО – София.

Преписката се намира в Общинска азминистрациа – сградата на бившия Партиен дом, ІІ етаж.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню