ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-03-22/1/24.11.2015 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №667/24.11.2015 г. на кмета на община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на „Скорпион 7”ООД гр. София, изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива – План за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и инвестиционен проект, в обхват: УПИ І-34, масив 129, местност „Стара Рибарица”, с. Рибарица, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на общинска администрация, етаж I, стая №103.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съв гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню