ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-03-21/1/26.11.2015 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №668/24.11.2015 г. кмета на община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на „АЛФА НОКС“ ООД, чрез пълномощник Галя Николаева от гр. Тетевен, обл. Ловеч, изработването на План за изменение на подробен устройствен план - План за регулация, в обхват: УПИ І-141.52, м. Заводна, с. Рибарица, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на общинска администрация, етаж I, стая №103.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съв гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню