ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-07-47/1/30.11.2015 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че е представена за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработения План за изменение на подробен устройствен план - План за регулация, в обхват: Терен за озеленяване; УПИ VІІ-1716; VІIІ-1717 и IХ-1718, кв. 69 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч.

ПР предлага изменение дворищната регулация на УПИ VІІ-1716; VІІI -1717 и IХ-1718, кв. 69, като същите се разширяват в западна посока за сметка на терена за озеленяване, по съществуващите огради.

Преписката се намира в Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню