ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-07-17/2/11.12.2015 г.:

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че Заповед 695/10.12.2015 г. на кмета на община Тетевен е одобрен План за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване, в обхват: УПИ ІІІ, за Учебен център на ОСО София, кв. 49 по ПУП на с. Черни Вит, обл. Ловеч.

ПР предлага обособяването на нов УПИ ХІV-538 за ниско жилищно застрояване, а ПЗ предвижда основното застрояване в рамките на ограничителната застроителна  линия. Останалата част от УПИ ІІІ се запазва с отреждането за Учебен център на ОСО – София.

Преписката се намира в сградата на ОА Тетевен, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню