ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-31-64(1)от 15.12.2015 г.:

На основание чл. 149, ал. 6от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж№67/14.12.2015 г. от главния архитект на община Тетевен за обект: „Жилищна сграда на основно, ниско, свободно разположено застрояване.“, с местоположение: УПИ ІІ – 83.21 по ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение на Общински съвет – Тетевен №181/26.07.2012 г., съответстващ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 62579.83.21, м. Дебелщица по КККР на с. Рибарица , общ. Тетевен, обл. Ловеч, с приложено Решение №ПН 148-ОС/2011 г. по оценка за съвместимостта на директора на РИОСВ – Плевен.

 

Преписката се намира в  сградата на  Община Тетевен,  гр. Тетевен, етаж І.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню