ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-07-1/1/24.02.2016 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД, съобщава на заинтересуваните лица, че„АЛФА НОКС“ ЕООД, гр. Асеновград, чрез пълномощник Галя Николаева Димитрова от гр. Тетевен, обл. Ловеч, е представило за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработения по негово искане иза негова сметка, проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План регулация (ПР) в обхват: УПИ І-141.52,м. Заводна, с. Рибарица, обл. Ловеч.

ПР предвижда разделяне на УПИ І-141.52 на два нови УПИ: І-141.52 и ІІ-141.52, като се предвижда и път за достъп до  УПИ ІІ-141.52.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню