ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-07-3/1/23.02.2016 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че Асен Асенов Акманов, Фаня Ивова Акманова, Анелия Асенова Алексиева и Ема Стефанова Ивова, всички от с. Галата, обл. Ловеч, в качеството им на собственици, са представили за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработения по тяхно искане и тяхна сметка, проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за застрояване (ПЗ) с Работен устройствен план (РУП) в обхват: УПИ ІХ-352; VIII-354 и X-351, кв. 35 по ПУП на с. Галата, обл. Ловеч.

ПЗ с РУП, предвижда основно застрояване в режим на свързано застрояване в трите имота.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню