ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-07-4/1/24.02.2016 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че Русан Русанов Атанасов от с. Градежница, обл. Ловеч, в качеството си на управител на ЕТ“ Русан Русанов – Валенсия“, е представил за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработения по негово искане иза негова сметка, проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ)в обхват: УПИХVII-367, кв. 56, по ПУП на с. Градежница, обл. Ловеч.

ПР предвижда преотреждането на  УПИ ХVII-367, кв. 56 за „Автогоривоснабдителна станция – ведомствена“, а ПЗ основното застрояване в него.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню