ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-03-8/1/26.04.2016 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №271/20.04.2016 г. кмета на община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на Асен Асенов Акманов от с. Галата, обл. Ловеч, изработването на План за изменение на подробен устройствен план - План за застрояване, в обхват: УПИ ІХ-352; Х-351 и VIII-354, кв. 35 по ПУП на с. Галата, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на общинска администрация, етаж I, стая №103.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съв гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню