ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД – 04-03-9/1/26.04.2016 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТСИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №269/20.04.2016 г. кмета на община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на „ГИВ ГАЗ“ ООД, гр. Стара Загора, изработването на План за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване, в обхват: ПИ №009001, местност „Боаза“, землище на с. Български извор, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на общинска администрация, етаж I, стая №103.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съв гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню