ОБЯВЛЕНИЕ УТИД-04-10-1/2/12.05.2016 г.:

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесулания кодекс (АПК), във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК,  Община Тетевен, отдел УТИД уведомява Румяна Алексиева Симеонова, с адрес: гр. София, р-н Слатина, ул. Петър Митев №3, ет. 5, ап. 12, че с Искане Вх. №04-10-1 от 27.01.2016 г. Момчил Симеонов Радев от с. Глогово, обл. Ловеч, в качеството му на наследник  на Рамадан Усинов Примков, е представил за разглеждане и одобряване преписка за допълване кадастралния план на с. Глогово, обл. Ловеч, с нов поземлен имот с кадастрален №317, въз основа възстановена с Решение №К1601 от 19.12.2013 г. на ОС“Земеделие“ гр. Тетевен собственост на наследниците на Рамадан Усинов Примков в кв. 14.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

В 7-седем дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню